De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Digital Me BV gevestigd en kantoorhoudend aan de Eindhovenseweg 22a, 5281 RA, te Boxtel.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van al onze offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, ongeacht of zij strekken tot levering van diensten, goederen dan wel tot andere prestaties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Digital Me BV is overeengekomen.

Artikel 2 Definities

 1. Onder "partijen" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap Digital Me BV (hierna te noemen “DigitalMe”), en de wederpartij.
 2. Onder "Wederpartij" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met DigitalMe een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten, ter zake van koop bij dienstverlening en/of producten en/of rechten door DigitalMe en/of opdrachtverlening aan DigitalMe, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).
 3. Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk en ondubbelzinnig door DigitalMe is aanvaard, gelden eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene, inkoop- of bijzondere voorwaarden niet.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk door DigitalMe zijn aanvaard of bevestigd.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventueel door de wederpartij nadere mondelinge, telefonische, schriftelijke, per e-mail of op andere wijze aan DigitalMe gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Alle bij een offerte door DigitalMe verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk door DigitalMe opgegeven. Deze zijn voor DigitalMe slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door DigitalMe is bevestigd.
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DigitalMe de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
 4. De Overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat een offerte, contract dan wel een gelijksoortig juridisch document door DigitalMe wordt opgestuurd naar Wederpartij en
  1. Wederpartij zulk document heeft ondertekend en aan DigitalMe heeft geretourneerd; of
  2. Wederpartij een opdracht heeft gegeven aan DigitalMe , dan wel enige vergoeding voor de diensten van DigitalMe aan DigitalMe heeft betaald, dan wel gebruik heeft gemaakt van de infrastructuur van DigitalMe door haar data daarover te distribueren.
 5. Indien Wederpartij en DigitalMe geen afspraken hebben gemaakt over de vergoeding van de diensten van DigitalMe wordt Wederpartij geacht akkoord te zijn gegaan met de standaardtarieven zoals publiekelijk door DigitalMe openbaar gemaakt door DigitalMe door middel van haar website of op andere wijze indien Wederpartij een opdracht heeft gegeven aan DigitalMe , dan wel enige vergoeding voor de diensten van DigitalMe aan DigitalMe heeft betaald, dan wel gebruik heeft gemaakt van de infrastructuur van DigitalMe door haar data daarover te distribueren.

Artikel 4 Wijziging overeenkomst/inschakelen derden

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen/wijzigen. Indien door de aanvulling/wijziging het tijdstip van de oplevering wordt beïnvloed, zal DigitalMe de wederpartij daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte stellen.
 2. DigitalMe is niet gehouden een wijziging van de opdracht uit te voeren, dan nadat DigitalMe de wijziging schriftelijk hebben bevestigd en de wederpartij alle extra kosten zal vergoeden die voor DigitalMe uit deze wijziging voortvloeien.
 3. DigitalMe is gerechtigd, indien DigitalMe dat noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 5 Zekerheid/verrekening

 1. DigitalMe is te allen tijde gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van de wederpartij vooruitbetaling te verlangen c.q. zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan. Indien de gevraagde zekerheid niet wordt gesteld is DigitalMe gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel deze zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
 2. Het staat de wederpartij in geen geval vrij eventuele vorderingen op DigitalMe te verrekenen.

Artikel 6 Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele­ en industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst door of namens DigitalMe ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, of andere materialen zoals analyses, modellen, technieken, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, cursusmaterialen, net als voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij DigitalMe. De wederpartij krijgt de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of die anderszins (bijvoorbeeld in voorwaarden die zijn ingesloten bij standaardprogrammatuur) uitdrukkelijk worden toegekend. De programmatuur, databestanden of andere materialen mogen op geen enkele wijze worden verveelvoudigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 2. De wederpartij is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgeheimen van DigitalMe bevatten. De wederpartij verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de wederpartij die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken, alsmede met de wederpartij gelieerde (rechts)personen of entiteiten.
 3. De wederpartij is gehouden tot volledige vergoeding van alle kosten van handhaving van onze intellectuele eigendomsrechten in en buiten rechte, daaronder mede begrepen de advocaat- en deurwaarderskosten.
 4. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan DigitalMe aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig aan DigitalMe worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DigitalMe worden verstrekt, heeft DigitalMe het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 7 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, daaronder in ieder geval begrepen de informatie als bedoeld in artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8 Prijzen en Tarieven

 1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle tariefs- en prijsopgaven onder voorbehoud van wijzigingen.
 2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen en tarieven:
  • inclusief reiskosten binnen Nederland en België, doch exclusief eventuele verblijfskosten
  • vermeld in euro's
  • exclusief btw
 3. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst gedurende normale werktijden, waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd algemene nationale feestdagen) tussen 8.00 en 18.00 uur, met een maximum van acht uren per dag.
 4. In geval van verhoging van één of meer kostprijsbepalende factoren na het uitbrengen van een offerte is DigitalMe gerechtigd deze door te berekenen aan de wederpartij voor zover de verhoging DigitalMe ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet bekend kon zijn, tenzij uitdrukkelijk vast prijzen zijn overeengekomen.
 5. DigitalMe heeft gedurende de looptijd van de overeenkomst het recht de prijzen en tarieven jaarlijks op 1 januari aan te passen op basis van de ontwikkelingen van het prijsniveau in de markt.
 6. In het geval van levering van dienstverlening op basis van uren geschiedt facturering maandelijks achteraf op basis van nacalculatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van overige dienstverlening geschiedt facturering steeds jaarlijks vooraf en in het geval van levering van producten, bij aflevering van de desbetreffende producten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 Wijziging en uitbreiding van werkzaamheden, prestaties en/of leveringen

 1. Indien DigitalMe op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden, andere prestaties, of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is overeengekomen vallen, zullen deze werkzaamheden, prestaties, of leveringen door de wederpartij aan DigitalMe worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven. DigitalMe is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. In het geval DigitalMe is begonnen met het uitvoeren van voornoemde werkzaamheden, prestaties en/of leveringen en mocht blijken dat de opdracht daartoe door niet ter zake bevoegde werknemers van de wederpartij is verstrekt, blijft de wederpartij niettemin gehouden de aan deze werkzaamheden, prestaties en/of leveringen verbonden vergoedingen, aan DigitalMe te voldoen. In een zodanig geval zal DigitalMe deze werkzaamheden, prestaties en/of leveringen op eerste aanwijzing van de wederpartij opschorten of staken.
 2. De wederpartij aanvaardt dat door wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden, prestaties, of leveringen, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de verplichtingen, de wederzijdse verantwoordelijkheden van de wederpartij en DigitalMe en de overeengekomen tarieven van DigitalMe, kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover voor de werkzaamheden, prestaties of leveringen een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden, prestaties of leveringen een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal DigitalMe na een schriftelijk verzoek daartoe van de wederpartij, de wederpartij tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden, prestaties of leveringen.

Artikel 10 Kostenverhogende omstandigheden/verrekening meer- en minderwerk

 1. Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, zal DigitalMe de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 2. Kostenverhogende omstandigheden die niet aan DigitalMe te wijten zijn, worden verrekend als meer­werk op de wijze als bepaald in dit artikel, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. In overige vergelijkbare omstandigheden treden partijen zo spoedig mogelijk in overleg om tot een rechtvaardige onderlinge verrekening te komen. Minderwerk behoeft voorafgaande schriftelijke overeenstemming.
 3. Verrekening van meer­ en minderwerk vindt in ieder geval plaats:
  • in geval van overeengekomen wijziging in de omvang van de te leveren zaken of diensten (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
  • in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
  Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij de eerstvolgende factuur. In ieder geval geschiedt betaling van het meerwerk na voltooiing daarvan. Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eerstvolgende factuur.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, onverschillig of een dergelijke omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst was te voorzien, waardoor DigitalMe in redelijkheid niet of niet tijdig aan onze verplichtingen kan voldoen. Als zodanig zullen mede gelden: storingen, stakingen, weers- of andere omstandigheden die de normale voortgang in het DigitalMe bedrijf verstoren, alsmede wanprestatie van onze leveranciers.
 2. In geval van overmacht is DigitalMe niet in verzuim en wordt de overeengekomen levertijd opgeschort voor de duur van de verhindering.
 3. Indien een dergelijke omstandigheid langer dan 1 (zegge: één) maand duurt, hebben DigitalMe evenals de wederpartij het recht de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een enkele schriftelijke kennisgeving aan de andere partij buitengerechtelijk te ontbinden, evenwel zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden of gerechtigd te zijn. Bij gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst is de wederpartij een evenredig deel van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 12 Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal DigitalMe de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal DigitalMe slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 (“Aansprakelijkheid”).
 4. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij niet van enige betalingsverplichting jegens DigitalMe.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. DigitalMe is tot geen andere prestatie gehouden dan tot de naleving van de in het voorgaande omschreven verplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding is uitgesloten en in het bijzonder aanvaardt DigitalMe geen aansprakelijkheid voor eventuele bedrijfs- of andere gevolgschade hoe ook geraamd of genaamd. De wederpartij is te allen tijde aansprakelijk voor schade die ontstaat bij een door of namens haar georganiseerde activiteit waarbij zij betrokken is en onze producten en/of diensten worden gebruikt. Indien mocht worden vastgesteld dat DigitalMe aansprakelijk is voor schade, dan zal het te vorderen bedrag nimmer hoger zijn dan de netto factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten die tot het ontstaan van de schade aanleiding hebben gegeven, of, indien dit bedrag hoger is, tot het bedrag waarvoor DigitalMe verzekerd is en onze verzekeraar uitkeert. Indien de verhouding van de door de wederpartij te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door de wederpartij geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door DigitalMe te vergoeden schade gematigd worden.
 2. DigitalMe is niet aansprakelijk voor enige letselschade of schade aan goederen van de wederpartij welke voortvloeien uit gebruik van onze producten en/of diensten.

Artikel 14 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de factuurdatum. Ongeacht de betalingscondities is DigitalMe ten alle tijden gerechtigd om vooruitbetaling dan wel zekerheidsstelling te verlangen. Alle rechten, belastingen of andere heffingen zijn voor rekening van de wederpartij. Indien enig factuurbedrag c.q. zekere voorschotnota onbetaald is gebleven, heeft DigitalMe het recht verdere werkzaamheden, leveranties op te schorten. Eventuele geschillen geven de wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten of om te verrekenen. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door DigitalMe gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door de wederpartij verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vorderingen.
 2. Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de verzenddatum van de facturen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de facturen te hebben goedgekeurd en worden de klachten niet meer door DigitalMe in behandeling genomen.
 3. De in dit artikel genoemde termijnen zijn fatale termijnen. Indien de wederpartij de factuur niet tijdig betaalt is zij met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, zonder verdere aanmaning van rechtswege in verzuim en is zij over het uitstaande bedrag tot aan de datum van betaling een jaarlijkse rente van 12% (zegge: twaalf procent) per (gedeelte van één) maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. Al de door DigitalMe te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Iedere vennootschap waarvan DigitalMe meer dan de helft van de aandelen direct of indirect houdt, zal als hoofdelijk mede schuldeisergerechtigd zijn tot al hetgeen DigitalMe van de wederpartij te vorderen hebben of zullen verkrijgen, ook in die zin dat ieder van deze vennootschappen afzonderlijk een dergelijke vordering zal kunnen compenseren met een vordering die de wederpartij op de betrokken vennootschap mocht hebben.

Artikel 15 Ontbinding en opschorting

 1. Indien de wederpartij handelt in strijd met enige wettelijke bepaling, deze algemene voorwaarden, dan wel op grond van de overeenkomst op hem rustende overeenkomst, zijn al onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar en heeft DigitalMe het recht zonder rechtelijke tussenkomst of verdere ingebrekestelling door een enkele schriftelijke verklaring te ontbinden, dan wel onze verplichting uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht op nakoming of schadevergoeding, tenzij ook al onze overige vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar worden.
 2. De rechten en bevoegdheden als genoemd onder lid 1 heeft DigitalMe ook indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, verzoek tot surseance van betaling indient, beslag op het geheel of gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld of zijn bedrijf staakt of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van zijn bedrijf.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op al onze offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd mag zijn met dwingend Nederlands recht, is slechts de betrokken bepaling onverbindend en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
 2. Indien blijkt dat enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar is, zullen partijen zich inspannen overeenstemming te bereiken over een beding ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepaling waarvan de inhoud en strekking zoveel mogelijk gelijk blijft.
 3. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende algemene voorwaarden zelf een uitleg of uitvoering daarvan, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam. Alvorens een geschil aan de rechtbank als voornoemd voor te leggen zullen partijen ernaar streven het geschil in goed overleg op te lossen.